Privacystatement

Video Fallback

Privacy statement

Algemeen
Remia CV (Remia) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van groot belang.
Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die gebruikt kunnen worden om rechtstreeks of indirect een specifieke persoon te identificeren. U bent niet verplicht om Remia de persoonsgegevens te verstrekken waarom we vragen, maar als u ervoor kiest om ze niet te verstrekken, kunnen we u mogelijk niet of niet goed laten zien welke producten en diensten we u te bieden hebben.

Wij willen u graag goed informeren over onze nieuwe producten en diensten, maar zullen in die gevallen om uw toestemming vragen.
Remia kan persoonsgegevens verzamelen vanaf diverse informatiebronnen, te weten:

- Persoonsgegevens die u ons rechtstreeks verstrekt;
- Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen
- Persoonsgegevens die we vanaf andere informatiebronnen verzamelen

Wanneer u onze websites bezoekt, dan kunnen kenmerken van uw opvragingen in logfiles op onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende een beperkte periode bewaard. De gegevens, die u achterlaat via formulieren, worden bewaard voor het strikt noodzakelijke doel en niet zonder toestemming gebruikt om u aanbiedingen of andere berichten te sturen. Websites zijn opgezet volgens de principes ‘privacy by design’ en ‘privacy by default’.

Voor iedere internetpagina die u bezoekt kunnen gegevens worden opgeslagen, bijvoorbeeld via Google Analytics. Gegevens die worden bewaard zijn onder meer URL, browsertype, beeldschermgrootte. Er wordt niet nagegaan wie, welk IP-nummer, op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens niet tot uw persoon.

Cookies
Op de websites van Remia wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’ (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek). Cookies worden met name gebruikt om bepaalde instellingen voor een volgend website bezoek te onthouden, of om voor het functioneren van onze websites benodigde gegevens van de ene pagina naar de andere over te dragen. Cookies worden op websites van Remia niet gebruikt om naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer of e-mailadres op te slaan. Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn.

We gebruiken Google Analytics-cookies om de website te analyseren. Hiervoor hebben we een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Daarnaast hebben we de volgende maatregelen genomen:
• IP adres wordt geanonimiseerd. Wij zien in Google Analytics niet welk IP adres van welke bezoeker afkomstig is.
• Gegevens delen is uitgezet. We delen geen informatie van onze bezoeker.
• We maken geen gebruik van andere Google diensten in relatie tot Google Analytics cookies.
De overige cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website
Beveiliging
Remia heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Verstrekking aan derden
Remia kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit Privacy Statement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Remia, waarbij Remia zorgt draagt dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Remia optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Remia afgesloten, waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Remia.

Remia verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming, of indien Remia daartoe verplicht is op grond van Wet- en regelgeving.

Doorgifte buiten Europa
Uw persoonsgegevens zullen alleen door Remia of door Remia ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de European Economic Area (hierna: EEA) indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EEA.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel en de wettelijke bepalingen daaromtrent waarvoor Remia de gegevens heeft verzameld.

Uw rechten
U heeft het recht om geïnformeerd te worden en Remia te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en deze te verbeteren en/of aan te vullen. Tevens heeft u het recht onder bepaalde omstandigheden op verplaatsbaarheid van gegevens, om vergeten te worden, op beperkte verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op bezwaar. Ook heeft u het recht op intrekking van uw toestemming. Voorts heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een Toezichthoudende instantie over de manier waarop wij u persoonsgegevens verwerken.

Een dergelijk verzoek kunt indienen per e-mail via persoonsgegevens@remia.nl. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door de wettelijk vertegenwoordiger. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden wettelijke vertegenwoordigers aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via persoonsgegevens@remia.nl ,dan verwijderen wij deze informatie zo snel mogelijk.

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan:
Remia C.V.
Postbus 10
3734 ZG DEN DOLDER

U kunt uw verzoek ook per e-mail richten aan persoonsgegevens@remia.nl . Wij zullen u dan geen (verdere) marketinginformatie sturen. In de e-mails die wij u sturen via e-mailservice, alsmede in overige door ons gestuurde marketinginformatie, is ook een afmeld mogelijkheid opgenomen. Als u hiervan gebruikmaakt, zult u dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor informatieberichten kunt u zich niet afmelden. Houdt u er alstublieft rekening mee dat uw wijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt; Remia kan niet uitsluiten dat uw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting, maar doet haar uiterste best dit te voorkomen.

Contact
Voor vragen of opmerkingen aangaande het Privacy Statement, dan kunt u contact opnemen via e-mail aan persoonsgegevens@remia.nl of per telefoon via
+31 (0)30 2297911.

Probeer nu onze sauzen!